Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van VCO De Kring heeft de primaire taak om het voorgenomen beleid, opgesteld door het Bestuur te toetsen, advies te geven (gevraagd of ongevraagd) en/ of in te stemmen met voorgenomen beleidsbeslissingen.

De GMR heeft 20 gekozen leden, die door de 8 scholen van VCO De Kring zijn afgevaardigd. Van elke school nemen 1 personeelslid en 1 ouder zitting in de GMR.

Afhankelijk van de onderwerpen die ingebracht worden, vergadert de GMR 4 tot 6 keer per jaar. Sommige stukken worden eerst besproken door een GMR- werkgroep. Hierdoor kunnnen onderwerpen in de eerstvolgende plenaire GMR-vergadering sneller worden afgehandeld.

De vergaderingen worden afwisselend gehouden op één van de scholen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leden de agenda en de notulen van de vorige vergadering. De notulen worden gecommuniceerd naar de 10 Medezeggenschapsraden van de scholen.

Voorzitter: Peter Groeneveld

Ambtelijk secretaris: Kees Haasnoot 

e-mail: secr.gmr@vcodekring.nl