De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Abbenbroek, 6 mei 2019

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt de toezichthouder.

Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren.

De gezamenlijke schoolbesturen PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, VCO De Kring en Stichting Floréo. zijn in samenwerking met de CED-Groep eind schooljaar 2017-2018 gestart met de invoering van de AVG en verwachten in het schooljaar 2019-2020 alles op orde te hebben met betrekking tot de AVG.

De volgende stappen zijn al genomen binnen de gezamenlijke besturen:

  1. Het benoemen van een (externe) Functionaris voor Gegevensbescherming.
  2. Het benoemen van twee security officers. Zij onderhouden de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken en privacyvragen. Hun taken bestaan verder uit het schrijven van beleid, het vergroten van de bewustwording onder medewerkers t.b.v. de privacy en het toezicht houden op het naleven van de privacywetgeving.

Aan deze stappen wordt momenteel gewerkt:

  1. Het schrijven van, bespreken van en instemming verkrijgen van GMR op het nieuwe IBP beleidsplan.
  2. Het schrijven van, bespreken van en instemming verkrijgen van GMR op het nieuwe privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring.
  3. Het schrijven en kenbaar maken bij medewerkers van het protocol datalekken.
  4. Het inventariseren van de aanwezige software. Dit t.b.v. het aanvragen van verwerkersovereenkomsten.
  5. Het aanleggen van een Register Verwerkingen, zodat wij precies in beeld hebben waar gegevens van leerlingen blijven.
  6. Het schrijven van beleid op gebruik van beeldmateriaal.
  7. Het ontwikkelen van een nieuw, uniform inschrijfformulier, dat voldoet aan de eisen van de AVG.